Gilda Ring

Gemvara

  • brand: Gemvara
  • shape: Pear
  • metal: Rose Gold
  • style: Plain Shank