Alyssa Ring

Gemvara

  • brand: Gemvara
  • shape: Pear
  • metal: Platinum
  • style: Plain Shank